20-06-18

Banbeskrivningen är publicerad.

2021-06-18

Ändringsmeddelande 1

Inbjudan ändras enligt följande:

6.1 Lördag 2021-06-19 ca 13.25 Tid för första varningssignal

Ändringsmeddelande 2

Seglingsföreskriferna ändras enligt följande:

1.3 Beräknad målgång 16:15:00 (intervall 16:05:00-16:25:00).

3.1 Seglingen startas med jaktstart. Planerad tid för första varningssignal är ca 13.25.

4.3 Mållinjen är placerad på östra sidan av Vårbyfjärden, se banbeskrivningen ,mellan en stång med orange flagga på målfartyget och bansidan av målmärket som är en gul cylinderboj.

4.4 En båt som inte går i mål före 17.45 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

2021-06-18

Skepparmötet kommer att hållas på Teams kl 19.00. Länk till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdjOTIzMzUtMTY4Ny00M2FiLThmZjMtM2RjMWJkMzY3NDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232cfca5e-0f9c-4bec-b081-1489f91593c1%22%2c%22Oid%22%3a%2233639b29-15d9-4e81-a576-54486a524afe%22%7d

2021-06-17

Seglingsföreskrifterna är publicerade.